ePUSA
 
Search for:

Plzeňský kraj

Other info


 (2) Way of founding:
Plzeňský kraj byl založen na základě čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Plzeňský kraj je vyšší územní samosprávný celek, který prostřednictvím svých orgánů vykonává činnost náležející do samostatné působn
(8.2) Budget for this year and last year:
Rozpočet
 (9) Source of info:
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.pdf
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.pdf
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či e-mailem na adrese e-podatelny (4.7) nebo do datové schránky.
(10) Complaints:
Písemné podání lze učinit poštou na adresu sídla Plzeňského kraje (výše) nebo osobně v budově sídla Plzeňského kraje na podatelně situované v přízemí v čase: Po a St od 7:30 do 17:00, Út a Čt od 7:00 do 15:15, Pá od 7:00 do 14:00. Elektronické podání lze učinit do datové schránky Plzeňského kraje: zzjbr3p. Písemnosti, jež nevyžadují náležitosti podání dle správního řádu, lze rovněž doručit e-mailem na adresu: posta@kr-plzensky.cz
Upozornění pro žadatele: Jestliže žadatel žádá o informace, které jsou současně informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. osobní údaje ve smyslu Čl. 4 odst. 1 GDPR), povinný subjekt (Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje) tuto osobu (subjekt údajů) seznámí s žádostí o informace a umožní jí se vyjádřit k jejímu obsahu a k osobě žadatele (identifikované jménem a příjmením, adresou trvalého pobytu a datem narození). Tento postup vychází z § 3 odst. 2, 3, 4 správního řádu.
(11) Legal remedies:
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Forms:
http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Orders:
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
(15) Fees and payments:
Úhrada může být vyúčtována dle sazebníku úhrad za poskytování informací
(17) Annual report:
Výroční zprávy o poskytování informací jsou zveřejněny na úřední desce, v sekci dlouhodobě vyvěšené dokumenty.
 
garant: szabo@kr-plzensky, last change: 05.08.2021 11:10:08
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky