ePUSA
 
Search for:

Dětský domov Trnová

Tabs

Contacts
Links
Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information
View the territoy on the map
 

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Dětský domov Trnová
 (2) Way of founding Ustanovením §35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ustanovením §27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ustanovením §2 odst. 2 zák. č. 290/2002 Sb. a o změně zák. 157/2000 Sb. a usn. Zast. PK č. 336/2003
 (3) Organizational structure struktura
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů --- nevyplněno ---
 (3b)Zřizované organizace --- nevyplněno ---
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Dětský domov Trnová
Trnová 200
33013 Trnová u Plzně
33013
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Trnová 200
33013 Trnová u Plzně
 (4.3) Office hours --- unlisted ---
 (4.4) Phone 377955592 (stolní)
603181789 (mobilní)
377858018 (stolní)
 (4.5) Fax number 377857220 (fax)
 (4.6) WWW http://www.ddomovtrnova.eu (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@ddomovtrnova.eu (oficiální)
hticha@ddomovtrnova.eu (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 10006-7630371/0100 (CZ73 0100 0100 0600 0763 0371)
35-6255780237/0100 (CZ07 0100 0000 3562 5578 0237)
 (6) IN 00671045
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Položkový rozpočet na rok 2023
Rozbor hospodaření za rok 2022
 (9) Source of info Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky na adrese: podatelna@ddomovtrnova.eu
(10) Complaints poštovní adresa: Dětský domov Trnová, Trnová 200, PSČ 330 13; elektronická adresa: podatelna@ddomovtrnova.eu; telefon: 377955592
(11) Legal remedies Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Forms Formuláře DD Trnová
Formuláře ZDVOP Delfínek
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy zák. č. 129/2000 Sb., o krajích; zák. č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu; zák. č. 359/1999 Sb., o soc. právní ochraně dětí; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník DD Trnová
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zpráva ZDVOP 2022
Výroční zpráva 2022
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky