ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj

Další údaje


 (2) Důvod a způsob založení:
Plzeňský kraj byl založen na základě čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Plzeňský kraj je vyšší územní samosprávný celek, který prostřednictvím svých orgánů vykonává činnost náležející do samostatné působn
(8.2) Rozpočet:
Rozpočet
 (9) Žádosti o informace:
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.pdf
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.pdf
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či e-mailem na adrese e-podatelny (4.7) nebo do datové schránky.
(10) Příjem žádostí a dalších podání:
Písemné podání lze učinit poštou na adresu sídla Plzeňského kraje (výše) nebo osobně v budově sídla Plzeňského kraje na podatelně situované v přízemí v čase: Po a St od 7:30 do 17:00, Út a Čt od 7:00 do 15:15, Pá od 7:00 do 14:00. Elektronické podání lze učinit do datové schránky Plzeňského kraje: zzjbr3p. Písemnosti, jež nevyžadují náležitosti podání dle správního řádu, lze rovněž doručit e-mailem na adresu: posta@kr-plzensky.cz
Upozornění pro žadatele: Jestliže žadatel žádá o informace, které jsou současně informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. osobní údaje ve smyslu Čl. 4 odst. 1 GDPR), povinný subjekt (Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje) tuto osobu (subjekt údajů) seznámí s žádostí o informace a umožní jí se vyjádřit k jejímu obsahu a k osobě žadatele (identifikované jménem a příjmením, adresou trvalého pobytu a datem narození). Tento postup vychází z § 3 odst. 2, 3, 4 správního řádu.
(11) Opravné prostředky:
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Formuláře:
http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Předpisy:
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
(15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
Úhrada může být vyúčtována dle sazebníku úhrad za poskytování informací
(17) Výroční zpráva:
Výroční zprávy o poskytování informací jsou zveřejněny na úřední desce, v sekci dlouhodobě vyvěšené dokumenty.
 
garant dat: szabo@kr-plzensky, poslední úprava: 05.08.2021 11:10:08
 

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English