ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj > Dětský domov Trnová

Další údaje


 (2) Důvod a způsob založení:
Ustanovením §35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ustanovením §27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ustanovením §2 odst. 2 zák. č. 290/2002 Sb. a o změně zák. 157/2000 Sb. a usn. Zast. PK č. 336/2003
(8.2) Rozpočet:
Položkový rozpočet na rok 2023
Rozbor hospodaření za rok 2022
 (9) Žádosti o informace:
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky na adrese: podatelna@ddomovtrnova.eu
(10) Příjem žádostí a dalších podání:
poštovní adresa: Dětský domov Trnová, Trnová 200, PSČ 330 13; elektronická adresa: podatelna@ddomovtrnova.eu; telefon: 377955592
(11) Opravné prostředky:
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Formuláře:
Formuláře DD Trnová
Formuláře ZDVOP Delfínek
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
--- nevyplněno ---
(14) Předpisy:
zák. č. 129/2000 Sb., o krajích; zák. č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu; zák. č. 359/1999 Sb., o soc. právní ochraně dětí; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník DD Trnová
(17) Výroční zpráva:
Výroční zpráva ZDVOP 2022
Výroční zpráva 2022
 
garant dat: 00671045@kr-plzensky, poslední úprava: 20.04.2023 15:40:30
 

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English