ePUSA
portál ePUSA provozují jako společný projekt kraje ČR

Login for data administrator

Login:
Password:
Need a login?
 
Search for:
 

ePUSA není elektronický polibek

Krajské úřady plní od svého vzniku v roce 2000 důležitý úkol na poli informatiky. Jednou z priorit se stalo vybudování moderního nástroje efektivní komunikace mezi úřady, obcemi a občany. V roce 2000 se tak zrodila ePUSA - elektronický portál územních samospráv (www.epusa.cz).

Jak vznikal projekt ePUSA?

Projektový záměr byl zpočátku inspirován zkušenostmi bývalého Okresního úřadu Plzeň-sever. Ten už od roku 1998 budoval databázi obcí na svém území. Po vzniku krajů jsme seznámili s projektovým záměrem Ministerstvo vnitra ČR. To přijalo roli investora a současně pověřilo pilotní realizací kraje Plzeňský a Vysočina. Samotný systém vyvíjí společnosti Plzeňský holding, a.s. a Marbes consulting s.r.o.

Co je hlavním cílem projektu?

Kromě komunikace mezi subjekty veřejné správy a občany především vytvoření celostátní databáze obcí a ostatních subjektů veřejné správy. Moderní formou se tak mimo jiné naplňují požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Aplikace ePUSA je vyvíjena jako samostatný informační systém, takže z její plné funkčnosti mohou těžit i zákazníci vlastnící řešení třetích stran. Jedním ze základních cílů je rovněž multiplatformnost celého technického řešení.

V jakém časovém horizontu projekt vznikal?

První oficiální představení aplikace ePUSA proběhlo v březnu 2002 na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Tím byla v podstatě ukončena první etapa projektu. Spoluřešiteli druhé etapy projektu staly kromě Ministerstva vnitra, krajů Plzeňského a Vysočina i kraje Zlínský a Olomoucký. Spoluřešitelem rozhraní na portál Města a obce online je Česká vydavatelská pro internet s.r.o. Oponentura celého projektu byla svěřena kraji Moravskoslezskému. Vzhledem k potřebám ostatních krajů a Ministerstva vnitra jsme první verzi, což je v podstatě pilotní prototyp, zprovoznili pro celou Českou republiku.

A současnost?

ePUSA je stěžejní nástroj Ministerstva vnitra, využívaný k realizaci Smart Administration a k praktické aplikaci eGovernmentu do praktického života občanů. ePUSA je od srpna 2008 integrována s projektem Czech POINT. Pokud chce obce do Czech POINT vytvořit nového uživatele, je to možné výhradně prostřednictvím systému ePUSA. Velmi podstatným účelem, pro který je systém ePUSA využíván, je vazba na informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky. Konkrétně se jedná napojení na modul kontaktym který používají operační střediska, tedy ti operátoři, se kterými mluvíte, když voláte např. 112.

Výhody bude asi nejrozumnější shrnout pomocí následující tabulky:

  občan obec kraj stát
Přínosy ePUSA slouží jako jediný zdroj informací o samosprávě pro Portál veřejné správy. Občan vše najde na jednom místě. Zveřejněním informací v ePUSA plní povinnosti zák. o sovobodném přístupu k informacím a zákona o krizovém řízení. Informace může automaticky prezentovat i na svých www stránkách. Samospráva území vyžaduje informace důležité pro komunikaci s obcemi, využitelné i pro potřeby krizového řízení v době živelných pohrom a jiných mimořádných událostí. Stejný pohled jako kraj, využívá pro integrovaný záchranný systém (hasiči, policie, záchranné služby)
Pracnost udržování dat X Př. obec, 10 zaměstnanců - počáteční naplnění za cca. 3 hodiny, udržování aktuálního stavu dle změn, odhad je 1 hodina měsíčně Obdobně jako obce v závislosti na tom, o kolik obcí se musí starat (myšleno ty, které nejsou schopny plnit data samy ani prostřednictvím obcí s rozšířenou působností) Dojde k výraznému snížení jeho nákladů na zjiťování informací o obcích, zatím jsou zjišťovány duplicitně několika centrálními orgány.
Platby za používání systému Zdarma Zdarma Zdarma (s využitím účelové dotace), v roce 2004 předpoklad přispívání na provoz Náklady na vývoj a dosavadní provoz hrazeny z rozpočtu Ministerstva vnitra
Kde všude budou informace využity Najde je i na Portálu veřejné správy, Portálu města a obce online a dalších portálech obdobného zaměření Jako u občana, navíc může data zobrazovat i na svém webu Stejně jako u předchozích, navíc data používá jako referenční podklad pro ostatní databáze (sumarizace účetních dat, krizová komunikace ...) Vhodné použít jako referenční datový základ o úroveň výše než základní registry
Co musím udělat pro úspěšný provoz Nic Zajistit, aby údaje o mé obci byly vždy aktuální, kontaktován pro přístupovou smlouvu budu Ministerstvem vnitra a příslušným krajem Zajistit technologické podmínky pro provoz lokální verze ePUSA (pokud ji požaduji), dále zajistit technického správce (1 hod. týdně) a koordinátora (3 hodiny týdně) Zamezit duplicitnímu zjišťování těchto údajů ostatnímu orgány veřejné správy

Co můžeme očekávat od ePUSA v budoucnosti?

Především se předpokládá její využití při výstavbě Registru práv a povinností, který má být jedním ze základních registrů. Tím se zjednoduší práce veřejné správy při zajištění sdílení kontaktních údajů. Pokud bude systém využit, bude stát konečně schopen reformovat výkon veřejné správy, protože každý reinženýring musí nejdříve začít tím, že vlastně vím, co chci měnit.

Vedoucí projektu - Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje (vaclav.koudele@plzensky-kraj.cz).

Information about the project ePUSA

Portál MOOL Portál veřejné správy Ocenění The Best 2006

The general partner of the project ePUSA is the portal MOOL (press release about co-operation). ePUSA is a partner of the Portal of the public administration.

Are you interested more in project ePUSA? Read more.

Information for data administrator

Links

Historization (status on the date )

Date:

For download

 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky